شرکت بازرگانی تسمه تجارت شایگان:

اطمینان خاطر از صحت محصولات SHTC و مزایای استفاده از خدمات آن ، فقط با وجود هولوگرام ذیل بر روی جعبه های محصول تامین می گردد .

هولوگرام SHTC

۵٠٠٠٠ کیلومتر گارانتی به مدت ۶ ماه

لازم به ذکر است ، ارائه خدمات گارانتی منوط به تکمیل برگه ذیل که به مهر و امضای تعمیر کار محترم رسیده می باشد. لذا خواهشمند است قسمت خط چین را جدا نموده و در زمان بازدید کارشناس شرکت ، به ایشان تحویل دهید.

برگه خدمات گارانتی