توضیحات فنی تسمه شیاری

سخت شدگی ،صیقلی شدن پهلوها

 1. کشش نادرست
 2. خرابی عضو مستحکم تسمه در اثر نصب نادرست

راه حل

 1. تسمه تعویض گردد، تنظیم صحیح کشش تسمه
 2. تسمه تعویض و بصورت صحیح نصب گردد

ایراد در پوشش بخش ناهموار :

 1. پولیها همراستا نیستند
 2. لرزش های بالای تسمه

راه حل

 1. گرداننده کنترل شود. همراستا کردن پولیهایی که در یک راستا نیستند و در صورت لزوم تعویض آنها، تعویض تسمه
 2. کنترل کشش مناسب ، در صورت لزوم تعویض تسمه

صدای گردش تسمه

 1. کشش خیلی پایین است
 2. عمر تسمه خاتمه پیدا کرده است

راه حل

 1. برگردانیدن تسمه یا تعویض آن
 2. تعویض تسمه

شکاف و خوردگی در شیار تسمه

 1. کشش تسمه خیلی پایین یا بالا است
 2. عمر تسمه پایان یافته
 3. اشیا ء خارجی

راه حل

 1. تسمه تعویض گردد و تنظیم صحیح کشش اجرا گردد
 2. تعویض تسمه

بریده شدن تسمه بعد از مدت زمان کوتاه کارکرد

 1. کشش عضو خراب شده نصب نادرست
 2. کشش خیلی بالا

راه حل

 1. تعویض تسمه و جاسازی صحیح آن
 2. تعویض تسمه ، تنظیم صحیح کشش

آلودگی تسمه

 1. نشت از موتور یا تجهیزات( که عامل روغن و ضد یخ است)

راه حل

 1. جلوگیری از نشت ، تعویض تسمه