توضیحات فنی تسمه تایمینگ

ایجاد صدا

 1. کشش خیلی بالا : تسمه زوزه ، سوت میکشد
 2. کشش خیلی پایین : تسمه در هنگام گردش لنگ میزند

راه حل

 1. تنظیم صحیح کشش تسمه

جدا شدن پروفیل دندانه از بدنه تسمه و رشته رشته شدن سطوح تسمه

  چکیدن روغن ، ضد یخ و ... از موتور بر روی تسمه

راه حل

 1. جلوگیری ازنشت روغن
 2. تعویض تسمه

دندانه از روی بدنه

 1. بازی کردن بلبرینگ در داخل کنس
 2. بروز خرابی در سطوح در حال گردش

راه حل

 1. تعویض میله راهنما،غلطک راهنما یا غلطک محرک

ساییدگی دندانه های پولی ،بروز ترک در بدنه و جدا شدن دندانه از روی بدنه تسمه

 1. کشش خیلی بالا یا پایین
 2. برخورد با اشیاء خارجی
 3. گیر کردن تسمه تایم یا میله راهنما

راه حل

 1. جلوگیری از برخورد شی ء خارجی با پولی
 2. آب بندی صحیح گارد چرخ چک شود
 3. مشخص کردن نواقص مثل نقص بلبرینگ و بر طرف کردن آن ، تعویض تسمه

پوشش ناهموار لبه

 1. شفت پولی یا قرقره در یک راستا نباشد، تسمه در خلاف جهت فلنچ پولی باشد
 2. پولیها یا قرقره ها در یک راستا نباشد، چرخش تسمه در خلاف جهت فلنچ پولی است
 3. در فلنچ پولی ، خرابی مشاهده میشود.
 4. بلبرینگ های پولی دچار لقی شده باشند.

راه حل

 1. در موارد 1و2 چرخ دنده چک شود. همراستا کردن پولی ها و در صورت لزوم جایگزین کردن پولی جدید و تعویض تسمه
 2. در موارد 3و4 جایگزین کردن قطعات جانبی(مثل بلبرینگ ها و ...) در صورت لزوم

خرابی دندانه ها

 1. برخورد شی ء خارجی با تسمه تایم
 2. نقص در دنده پولی تسمه تایم ناشی از برخورد ابزار با آن در حین نصب
 3. بروز نقص در تسمه تایم هنگام نصب

راه حل

 1. جلوگیری از برخورد شی ء خارجی با پولی
 2. تعویض پولی تسمه های تایم ، تعویض تسمه و نصب صحیح آن

وجود ترک در سطح بالایی

 1. دمای محیط خیلی بالا یا پایین باشد
 2. تاثیر آلودگی و گرد و غبار
 3. بلبرینگ خورد شده یا لقی شدید دارد
 4. فرسوده شدن تسمه

راه حل

 1. شناخت دلایل (چک کردن خنک کنندگی موتور) و تصحیح آن ، تعویض تسمه
 2. تعویض تسمه و کنترل اینکه تسمه در محل خود به درستی جا افتاده است
 3. تعویض میله ، تعویض تسمه
 4. تعویض تسمه

پاره شدن تسمه تایم

 1. وجود شی ء خارجی در هنگام چرخش
 2. تاثیر آلودگی و گرد و غبار
 3. کشش اولیه بیش از حد بالا باشد
 4. پیچیده شدن تسمه قبل یا در زمان نصب

راه حل

 1. جدا کردن شی ء خارجی از تسمه و تعویض تسمه
 2. تعویض تسمه و بررسی جا افتادن صحیح تسمه
 3. تعویض تسمه ، تنظیم کشش مناسب
 4. تعویض تسمه و کنترل جا افتادن آن

پوشش رویه نخ دندانه ها

 1. کشش تسمه خیلی زیاد باشد
 2. خوردگی روی سطح پولی تسمه تایم

راه حل

 1. تعویض تسمه ، تنظیم صحیح کشش تسمه
 2. پولی تسمه تایم تعویض گردد ، تسمه تعویض شود