توضیحات فنی تسمه V Belt

سخت شدن ، ساییدگی سطح تسمه

 1. کشش نادرست
 2. بروز خرابی در عضو مقاومتی تسمه (سیم ها) به علت نصب نادرست

راه حل

 1. تعویض تسمه ، تنظیم کشش صحیح
 2. تعویض تسمه و نصب صحیح آن

پوشش ناهموار پروفیل تسمه

 1. پولیها همراستا نیستند
 2. لرزش شدید تسمه

راه حل

 1. کنترل گردش ، تنظیم پولی ها اگر در یک خط نباشند و اگر لازم بود آنها را جابجا کرد ، تعویض تسمه
 2. کنترل کشش ، در صورت نیاز به کشش مجدد تسمه یا تعویض آن

وجود صدای ناهنجار

 1. کشش خیلی پایین
 2. نیاز به تعمیر و نگهداری و سرویس تسمه

راه حل

 1. کشش مجدد تسمه یا تعویض آن
 2. تعویض تسمه

شکاف و پوسته شدن در بدنه تسمه

 1. کشش تسمه خیلی پایین/بالا باشد
 2. نباز به سرویس باشد
 3. شی ء خارجی وارد سیستم شده باشد

راه حل

 1. تعویض تسمه، تنظیم کشش صحیح

پارگی تسمه بعد از کمی کارکرد

 1. خرابی عضو مقاومتی ، به علت نصب نادرست
 2. کشش خیلی بالا

راه حل

 1. تعویض تسمه و جایگذاری صحیح
 2. تعویض تسمه ، تنظیم کشش صحیح

آلودگی تسمه

 1. نشت از موتور یا تجهیزات ( مثل نشت روغن ، ضد یخ و غیره)

راه حل

 1. جلوگیری از نشت و تعویض تسمه

سخت شدن،ساییده شدن سطح جانبی ( تنظیمات در هر تسمه متفاوت است)

 1. پولی ها همراستا نیستند
 2. خراب شدن عضو مقاومتی بدلیل نصب ناصحیح
 3. تنظیم نادرست بخش های دیگر

راه حل

 1. کنترل چرخش ، تنظیم پولی هایی که در یک راستا نیستند و نصب تسمه جدید در دستگاه بصورت صحیح
 2. تعویض تسمه و نصب صحیح آن
 3. همیشه همه تسمه های دستگاه با هم تعویض گردد

پوشش زیاد سطح جانبی تسمه و ایجاد شکاف در سطوح جانبی

 1. لغزش خیلی بالاست
 2. پولیها همراستا نیستند
 3. شیارهای پولی ساییده شده است

راه حل

 1. تعویض تسمه ، تنظیم صحیح تسمه
 2. کنترل چرخشی ، تنظیم پولیهایی که همراستا نیستند و در صورت لزوم جابجایی آنها
 3. تنظیم پولی ها یا جابجایی آنها ، تعویض تسمه